logo-header.png
 • 08/12/2022

  ISO 15378 là gì?

  Là tiêu chuẩn quốc tế đưa ra các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng trong việc chứng minh khả năng cung cấp vật liệu đóng gói cấp 1 cho dược phẩm. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên nền tảng ISO 9001 có tham chiếu tới thực hành tốt sản xuất […]

  Xem thêm

 • 08/12/2022

  ISO 17025 là gì?

  Là tiêu chuẩn quốc tế đưa ra các yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Một tổ chức đáp ứng ISO 17025 sẽ đảm bảo các kết quả đầu ra của các phép thử và hiệu chuẩn có độ tin cậy cao.

  Xem thêm

 • 08/12/2022

  EU-GMP/GMP-EU là gì?

  Là viết tắt của Good Manufacturing Practice – European Union, là hệ thống hướng dẫn thực hành tốt sản xuất dược phẩm ban hành bởi liên minh châu Âu áp dụng cho các quốc gia nằm trong liên minh châu Âu và các nước ngoài liên minh châu Âu mong muốn tuân thủ theo tiêu […]

  Xem thêm

 • 08/12/2022

  WHO-GMP/GMP-WHO là gì?

  Là hệ thống hướng dẫn thực hành tốt sản xuất dược phẩm được ban hành bởi tổ chức y tế thế giới (WHO), là tiêu chuẩn tối thiểu cần áp dụng trong hoạt động sản xuất dược phẩm cho hầu hết các quốc gia trên thế giới.

  Xem thêm

 • 08/12/2022

  PIC/S GMP là gì?

  PIC/S là cơ quan hợp tác thanh tra dược phẩm (PIC/S: pharmaceutical inspection co-operation scheme). Mục đích của tổ chức này việc công nhận lẫn nhau trong thanh tra GMP, đảm bảo các thanh tra viên thanh tra các hạng mục giống nhau với các tiêu chí giống nhau. Đây là hệ thống hướng dẫn […]

  Xem thêm

 • 08/12/2022

  HS-GMP/GMP-HS là gì?

  HS-GMP hay GMP-HS là viết tắt của Good Manufacturing Practice-Health Supplement: thực hành tốt sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đây là bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn về sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe bảo đảm thực phẩm bảo vệ sức khỏe luôn được sản xuất và kiểm tra một cách […]

  Xem thêm

 • 08/12/2022

  Các yếu tố cơ bản của GMP là gì?

  5 yếu tố cơ bản của GMP bao gồm: – Con người – Thiết bị – Nguyên vật liệu – Quy trình – Môi trường

  Xem thêm

 • 08/12/2022

  CGMP-ASEAN là gì?

  CGMP-ASEAN là viết tắt của Cosmetic Good Manufacturing Practice-ASEAN là hướng dẫn của ASEAN về thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm được quy định tại “Hiệp định về hệ thống hòa hợp ASEAN trong quản lý mỹ phẩm” do Ủy ban Mỹ phẩm ASEAN chịu trách nhiệm thực hiện.

  Xem thêm

 • 08/12/2022

  Chốt gió (Airlock) là gì?

  Là một không gian khép kín giới hạn bởi hai hay nhiều cửa đi đặt giữa hai hay nhiều phòng nhằm kiểm soát luồng không khí lưu thông giữa các khu vực có cấp sạch khác nhau hoặc có tính chất khác nhau.

  Xem thêm